Under hösten 2017 deltog alla landsting och regioner i en mätning av primärvården. På Gotland skickades sammanlagt cirka 1 500 enkäter ut till slumpvis utvalda personer som hade besökt en vårdcentral. Drygt 40 procent svarade. Resultatet som sammanställts av Sveriges kommuner och landsting presenterades på tisdagen och visar på ett lägre resultat jämfört med föregående undersökning, skriver Region Gotland i ett pressmeddelande.

Bland annat visar enkäten att färre patienter får träffa en och samma läkare vid återkommande besök. Det går också att förbättra de råd som ges till patienter om vad man själv kan göra för att förbättra sin hälsa. Däremot upplever de flesta patienter att de får ett gott bemötande och anser att de får komma till en läkare inom rimlig tid.

I regionens pressmeddelande kommenterar Hans Brandström, verksamhetsområdeschef för de vårdcentraler som drivs av Region Gotland, resultaten på följande sätt:

– Vi vet att kontinuitet är den avgjort viktigaste faktorn för patientnöjdhet och god kvalitet. Vi jobbar för att lösa detta. Främst genom att satsa på rekrytering av läkare.