I nuläget pågår en revidering av avfallsplanen inom Region Gotland. Tanken är att den nya planen ska antas av regionfullmäktige och börja gälla från år 2020. Men innan dess måste den ställas ut för granskning av allmänheten och andra berörda. 

Den nya avfallsplanen går med undertiteln "Vi gör avfall till en resurs" i nuvarande arbetsversion. I den nya planen står bland annat delmål som att Gotlands invånare år 2025 ska ha tillgång minst tre "Fixotek". Platser där gotlänningarna ska kunna reparera, laga och öka livslängden på sina produkter. Till 2025 ska även en återbruksgalleria ha färdigställts. 

Andra mål i planen är att minst 50 procent av slammet från Gotlands avloppsreningsverk ska återföras till kretsloppet vid år 2023. Vid 2018 var andelen slam som återfördes till åkermark 17 procent på Gotland, vilket går att jämföra med 80 procent som är siffran i Danmark. 

Artikelbild

| Det är ofta välbesökt på återvinningscentralen i Visby. I planen är ett mål att öka tillgängligheten för medborgarna.

Planen hanterar även en minskning av nedskräpning, mindre utsläpp från nedlagda deponier och källsortering på offentlig plats istället för de sopkorgar för blandat avfall som finns i nuläget.

Som konsekvens av den tänkta nya avfallsplanen kan höjningar av avfallstaxan och mottagningsavgifterna för verksamhetsavfall att ske. Men hur, när och om det handlar om tillfälliga eller permanenta höjningar är i dagsläget inte klart.

Tekniska nämnden föreslås besluta på torsdag om att ställa ut förslaget till Avfallsplan under perioden 2019-10-01 - 2019-11-30.