Beslutet innebär att alla 13 naturreservat förses med särskilda skötselplaner för att bekämpa så kallade invasiva främmande arter (IAS) som direkt kan slå ut inhemska arter och helt förändra naturmiljöer.

IAS finns i olika former och har historiskt inte funnits i Sverige utan tagits sig hit bland annat genom människors ökade resvanor. Enligt Länsstyrelsen på Gotland, är IAS ett av de största hoten mot biologisk mångfald och kan ge negativa effekter på jord- och skogsbruk. I vissa fall kan det även vara skadligt mot människor och djurs hälsa.

På Gotland har två invasiva arter upptäckts under det senaste året i form av svampar som orsakar almsjuka och askskottssjuka. Skötselplanerna är därmed utformade för att skydda från just de svamparna.

– Alla 13 reservat innehåller lövmarker med ask och alm, där länsstyrelsen nu får möjlighet att aktivt jobba med att bekämpa och förebygga sjukdomarna, säger Ingrid Thomasson på naturvårdsenheten i ett pressmeddelande.